AAI Centrum de Klimop

De mogelijkheden die kindercounseling met hulp van dieren kan bieden

Keer op keer gebeurt het weer dat kindercounseling waarbij de hulp van dieren wordt ingezet, grote invloed heeft op het gedrag en de persoonlijkheid van het kind. Hieronder volgt een greep uit reeds beschreven positieve resultaten, vertaald in de mogelijkheden die kindercounseling met hulp van dieren kan bieden:

1. Het overwinnen van angst


Eén zijn met de kudde

In de vertrouwensband die door de kindercounseler en het dier met het kind wordt opgebouwd, wordt de basis gelegd om aanwezige angsten te overwinnen. Bij de omgang met een dier krijgt het kind de mogelijkheid om zelf in de hand te hebben hoe dicht het dier benaderd wordt, wanneer hij ernaartoe gaat en op welke manier hij het dier benadert. 
Daarnaast hebben de dieren een voorbeeldfunctie: wanneer het kind door krijgt dat dieren ook angten kennen en kan zien hoe het dier dien angsten overwint, kan dit een stimulans voor het kind zijn om de eigen angsten te overwinnen.


Samen een hindernis genomen!

2. Groei naar zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid 

Gedurende de sessies zal het kind leren hoe het problemen om kan zetten in vaardigheden. In de omgang met de dieren zal het ondervinden dat het steeds meer kan. Het kan steeds beter en preciezer communiceren met een dier waardoor het steeds meer controle over het dier krijgt. Hierdoor wordt zijn gevoel van eigenwaarde gestimuleerd, vooral bij het controle uitoefenen over een zo groot dier als een paard! En vanaf een paard kijkt het van een geheel ander perspectief naar zijn omgeving. Het verzorgen van een dier kan een groot gevoel van verantwoordelijkheid geven. Een dier heeft immers die verzorging nodig om gezond te blijven. Het gevoel van “verzorgen” wordt door het kind vaak als nieuw ervaren. Meestal zijn de rollen omgekeerd en is het het kind zelf die verzorging nodig heeft. Door zelf de verzorgende taak op zich te nemen, kan dit stimulerend en motiverend werken om ook op andere vlakken meer verantwoordelijkheid op zich te nemen en daardoor zelfstandiger te worden.


Steeds meer controle over het dier


3. Het gewaardeerd voelen

Indien een kind het dier goed behandelt, zal deze het kind aanvaarden en gehoorzamen en zo het gevoel van gewaardeerd zijn bij het kind verhogen. Ook tijdens de verzorging groeit er een band tussen het dier en het kind, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, wat kan uitgroeien tot waarderen van/door beide partijen.


Wederzijds vertrouwen

4. Verbeteren van de motivatie 

Contact met dieren binnen kindercoaching kan heel stimulerend werken, omdat het meer als spel, hobby of zelfs sport ervaren kan worden. Het werken met een levend dier op zich is al een uitdaging/prikkeling, vooral voor kinderen die het zo hard nodig hebben om beter te kunnen voldoen aan de eisen die door de omgeving aan hen gesteld worden. De uitdaging en succeservaringen stimuleren hen om zich ook in andere omstandigheden beter in te zetten.


Succeservaringen opdoen dankzij het gevoel te hebben met iets superleuks bezig te zijn


5. Ontspanning

Door de aandacht te vestigen op het dier wordt de aandacht afgeleid van de dagelijkse problemen en kan het kind zich na een tijdje ontspannen en tot rust komen.
Een ontspannen toestand kan het denken positief beïnvloeden. Daarnaast verlopen bewegingen gemakkelijker en efficiënter met als gevolg een grotere vrijheid van bewegen. Door een combinatie van beide aspecten kan het kind zich (even) lekkerder in zijn vel voelen, wat nogal eens doorwerkt in de situatie buiten de sessie.


Aandacht vestigen op het dier

6. Beter omgaan met problemen 

Het dier kan tijdens de sessies de functie van een echte vriend krijgen, waardoor het kind geneigd is zijn problemen tegen het dier te vertellen. Het dier luistert en zal niet oordelen of bestraffen, ook al vertelt het kind onrealistische dingen of fantasie-verhalen. Het kunnen vertellen aan een luisterend, niet-oordelend oor, het onbekommerd kunnen verwoorden of uiten van problemen, helpt bij het verwerken ervan.

Een luisterend oor van Rix

7. Positieve aandacht

De sessies met de dieren bieden een uitstekende gelegenheid om positieve ervaringen op te doen, zeker bij kinderen die problemen ondervinden met hun gedrag. Dieren geven over het algemeen positieve feedback. In het werk met dieren kunnen opdrachten zeer eenvoudig gehouden worden en van dien aard zijn dat ze positieve bekrachtiging opleveren. Kinderen blijken zich in de nabijheid van een dier rustiger en positiever te gedragen en komen als vanzelfsprekend in een opwaartse positieve spiraal terecht.


 

Positieve aandacht, daar groeit een kind van!


8. Het opdoen van sociale vaardigheden

Op De Klimop wordt op verschillende manieren aan sociale vaardigheden gewerkt. Vanuit individuele sessies, waarbij het kind rekening heeft leren houden met het dier, kan het leren samenwerken met (een) ander(e) kind(eren) waarbij het rekening moet houden met meerdere dieren en kinderen. In een dergelijke samenwerking blijkt het dier een gemeenschappelijk interessepunt te zijn. We zien hoe kinderen met elkaar praten zonder zich bedreigd te voelen, want ze kunnen het veilig houden door de dieren en de vaardigheden die ze hebben geleerd centraal te laten staan in hun gesprekken. Het voelt ook goed om over successen te praten!
In de sociale vaardigheids voltige, wordt het al in de naam van de activiteit duidelijk dat tijdens de voltige lessen de kinderen op speelse en acrobatische wijze sociale vaardigheden aanleren. Samen op het paard helpen ze elkaar om veilig moeilijke oefeningen te doen.

 

Samenwerken en rekening houden met elkaar


10. Gevoelsontwikkeling

Zowel paarden als honden kunnen een belangrijke rol spelen in de gevoelsontwikkeling en de uiting van gevoelens. Het kind krijgt op De Klimop de mogelijkheid een hechte band op te bouwen met het dier dat zij zelf hebben uitgekozen om mee te werken. Door herhaling en ervaring wordt deze band niet alleen maar sterker, maar gaat het kind zich ook zekerder voelen door de succeservaringen die het opdoet. Het krijgt steeds meer houvast. Mede daardoor, alsook door de duidelijke en herkenbare reacties van het paard of de hond op de stem van het kind, kan het kind leren omgaan met emoties als blijdschap, verdriet, mislukking, slagen, aanvaarding, het wel en wee van anderen enz. De ervaring heeft geleerd dat met name de paarden in dit proces een belangrijke rol spelen. Door het omgaan met en het rijden op een paard kunnen kinderen hun gedrag beter beheersen en kan het gedrag duidelijker in banen worden geleid.

 

Een hechte band!


11. Bewustwording van de blik 

De blik blijkt een onmisbaar element in de kindercoaching met hulp van met name paarden te zijn. Door de blik kan zowel het kind als de kindercoach uitnodigen, aandacht onderhouden of aanmoedigen, maar soms kan het kind er ook mee afstoten of intimideren. Om het kind zich bewust te laten worden van de invloed van de blik, laten we het kind in het grondwerk met de blik het paard van tempo wisselen. Ook wordt het kind bewust gemaakt van de manier waarop paarden de wereld in kijken. Het paard heeft de blik van herbivoren die een breed veld bedekt zonder iemand te fixeren. Hierdoor heeft het een zachte blik, een blik die niet veroordeelt maar vertrouwen blijk te geven. Hier kan een kind veel van leren.

Een zachte blik