AAI Centrum de Klimop

Soms gebeurt het dat kinderen om welke reden dan ook (langdurig) uitvallen in het reguliere onderwijs. Door middel van een onderwijs-zorgarrangement, waarin afspraken gemaakt worden wie er verantwoordelijk is voor de zorgbehoefte van deze kinderen en hun gezinnen en wie voor de onderwijsbehoefte, kan De Klimop deze kinderen structuur bieden met praktische taken in de vorm van ervaringsleren.

Bij klikken op onderstreepte woorden krijgt u extra informatie.


Het ervaren van de uitleg over de klok op het paard


Het doel hiervan is het kind zodanig te helpen dat het door de aangeboden structuur weer in staat is om regulier onderwijs te volgen. 
In samenwerking met de school van herkomst stellen we op grond van de Variawet de leertijden op De Klimop en leerstof van het kind samen. Op De Klimop gaan we kijken hoe we de leerstof om kunnen zetten in een dagprogramma voor ervarend leren. Indien gewenst kan het kind op De Klimop toetsen maken om zo te bewijzen dat het kind goed in staat is om naar een nieuwe school verwezen te worden.

In het informatiedocument dagopvang kunt u lezen hoe wij dit doen.

Internaliserende problematiek, bijvoorbeeld door trauma, depressiviteit, angsten of ingewikkelde thuissituaties, belemmert het kind in sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden. Deze belemmeringen vormen een groot risico voor schooluitval. Door het geven van een vaste, op ervaringsleren en op de specifieke hulpvraag van het kind gerichte dagstructuur in een veilige omgeving en met de motivatie door dieren, trachten wij dat risico te verminderen. Daarnaast willen we door middel van preventieprogramma’s in het basisonderwijs het risico op schooluitval op het voortgezet onderwijs verminderen.


Leren in een veilige omgeving, gemotiveerd door de dieren


We helpen de kinderen te ontdekken hoeveel ze eigenlijk al kunnen, hoeveel successen ze al hebben behaald en hoe ze alles wat ze tot dan toe op school geleerd hebben in het dagelijks leven kunnen toepassen en gebruiken. Onze aanpak wordt ondersteund door onze kennis van en ervaring met de theorie van het ervaringsgericht leren, de positieve psychologie, de leertheorie en het oplossingsgericht werken. 

Aardrijkskunde leren in het stro


Begeleiders/leerkrachten vragen in samenspraak met de leerplichtambtenaar om een gericht onderwijsaanbod dat aansluit bij de problematiek van het kind, zodat het kind na het volgen van de dagstructuur op De Klimop beter in staat is met zichzelf, met sociale situaties en cognitieve taken om te gaan. Zo willen we er naartoe werken dat het kind in staat zal zijn om (weer) deel te nemen aan het voor hem/ haar geformuleerde type onderwijs.

Voorwaarde voor dagopvang met motivatie door dieren is een affectie voor dieren.


Affectie voor dieren


Voor wie

We richten ons op kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar of verlengde hulp in het kader van de jeugdwet tot 21 jaar. Onze kracht ligt op internaliserende problematiek. Daarbij gaan we ver: schooluitvallers en thuiszitters, cliënten van alle niveaus en met verschillende hulpvragen. We zijn een zorgboerderij voor specialistische hulpverlening. Als exclusie geldt ernstig externaliserend gedrag (om de veiligheid van al onze cliënten en dieren te kunnen waarborgen binnen de kleinschalige voorziening).

Onze aanpak is zowel individueel als groepsgericht en we richten ons programma op maat in. Het gezin (ouders, brusjes…) zijn altijd betrokken in de interventie. De kracht zit in het systeem.

In combinatie met A.A.I. kunnen we andere interventies inzetten zoals oplossingsgerichte hulp, cognitieve gedragstherapie, PMT, ervaringsleren, systeemgericht werken, anders leren met paarden, enzovoorts.

We zijn een zorgboerderij, die in de samenwerking met onderwijspartners educatieve ondersteuning aanbiedt, zodat kinderen (weer) optimaal op school kunnen functioneren. Door onze aanpak kan het kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen, in plaats van binnen het standaard schooltraject te moeten knokken voor zijn eigen ontwikkeling.

Waar nodig gaan we contacten aan met specialisten om het unieke onderwijs-zorgarrangement waar te maken.

We werken voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en gezinnen die het onder andere nodig hebben om:


emoties reguleren

Omdat wij enerzijds met dieren werken die heel gevoelig zijn voor stemmingen en met name agressie en anderzijds te gast zijn op de locatie van een ander, is de De Klimop voor kinderen die fysiek en verbaal agressief zijn meestal niet de juiste plek. Uiteraard helpen wij indien nodig bij het zoeken naar een geschiktere plek

Doelen 


Ervaringsgericht leren met motivatie door dieren


Contra-indicaties

Waar

De dagopvang thuiszittende kinderen is onderdeel van A.A.I. centrum De Klimop, gevestigd op Paardenmelkerij de Edelweiss, Hanekinderstraat 9, 4871NG Etten-Leur


De paarden van de Paardenmelkerij die wij ook mogen gebruiken


De meerwaarde van dagopvang op De Klimop

De uitgangspunten in de begeleiding en de specifieke leeromgeving op De Klimop betekenen voor het kind een duidelijke meerwaarde dat tot uitdrukking komt in de volgende punten: 


Ontspanning en welbevindenLeerstof die in het verzorgingsprogramma past


De omgeving vergroot de motivatieEenvoudige opdrachten